แนวทางประกาศรับสมัครงานแบบมีคุณภาพตรงตามความต้องการขององค์กร 

ประกาศรับสมัครงาน

วิธีการประกาศรับสมัครงานขององค์กรต่าง ๆ นั้นมักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุความต้องการเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรเหล่านั้นแล้วว่าควรมีลักษณะอย่างไร เช่น การกำหนดวุฒิการศึกษา การพิจารณาวุฒิภาวะรวมไปถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้องค์กรนั้น ๆ ได้รับบุคคลที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อหน้าที่ที่จะได้รับ ซึ่งวิธีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลจะมีแนวทางที่แตกต่างกันตามแต่ความเชี่ยวชาญของผู้ประกาศ โดยปัจจุบันมีข้อมูลและเครื่องมือที่จะใช้ในการกระจายข่าวสารได้หลากหลายวิธีซึ่งจะทำให้การรับสมัครพนักงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับการตอบรับอย่างดีที่สุด  ประกาศรับสมัครงานควรใส่ข้อมูลให้ชัดเจน  เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหางานสามารถตัดสินใจและเข้ามาสมัครงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จึงควรใส่ข้อมูลที่สำคัญไว้ในประกาศเหล่านั้นอย่างละเอียดเพื่อทำให้ผู้ที่สนใจได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานั้น ๆ  เช่น  ข้อมูลที่ทางองค์กรจำเป็นที่จะต้องใส่คือตำแหน่งที่เปิดรับ จะเป็นข้อมูลที่ผู้พบเห็นสามารถคาดเดาได้ว่างานที่ได้รับจะเป็นแบบใดและตนเองต้องมีคุณสมบัติแบบไหนจึงจะเหมาะสม เช่นผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  ประสบการณ์ ซึ่งในบางหน้าที่อาจจะต้องการผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเช่นงานบริหารต่าง ๆ หรือในบางกรณีอาจจะเลือกผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนก็ได้เพราะสำหรับบางองค์กรมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการไปอย่างรวดเร็วนั้นเอง เช่น ช่างต่าง ๆ   อายุ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจรู้ขอบเขตว่าตนเองอยู่ในเกณฑ์ที่จะถูกคัดเลือกหรือไม่เช่นมีการกำหนดว่าต้องการสมัครงานในระหว่าง 25 – 40 ปีเป็นต้น  การศึกษา ในกรณีที่เป็นงานเกี่ยวกับวิชาชีพหรืองานเฉพาะทาง ผู้รับอาจจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องจบการศึกษาในระดับใด หรือสาขาวิชาชีพใดเป็นการเฉพาะ เพราะในการทำงานบางประเภทต้องอาศัยจุดนี้นั้นเอง  เพศ สำหรับบางองค์กรอาจจะมีการระบุเพศเข้ามาเสริมด้วย เช่น งานบริการซึ่งต้องการรับเพศหญิงเข้ามาปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย  ช่องทางในการติดต่อสอบถามและส่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้ผู้ที่สนใจได้ส่งข้อมูลมาให้องค์กรพิจารณาและติดต่อกลับในขั้นตอนต่อไป  และนี่คือข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถส่งเสริมการประกาศรับสมัครงานให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ […]