ขั้นตอนการทำ work permit สำหรับคนที่ยื่นคำร้องครั้งแรก 

ทำ work permit

การทำ work permit นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะหากคุณมีความต้องการอยากประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิจการหรือเป็นลูกจ้าง จำเป็นต้องมีใบอนุญาตนี้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ ดังนั้นก่อนที่คุณจะยื่นคำร้อง เราขอแนะนำให้ทำการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสาร คุณสมบัติ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณมั่นใจได้ว่า สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและประหยัดเวลา  ขั้นตอนการทำ work permit สำหรับคนยื่นขอคำร้องครั้งแรก  หากคุณยังไม่เคยทำ work permit มาก่อน เราแนะนำให้ทำความเข้าใจรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า มีขั้นตอนใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญ  1. เช็กคุณสมบัติ  คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่เข้าไปทำงานในประเทศอยู่ในราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย (NON – Immigrant) ว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist / Transit) ต้องขออนุญาตทำงานครั้งแรก และเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต้องต่ออายุใหม่  คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตลอดชีพและประสงค์ขอทำงานเพิ่ม โดยสถานที่ทำงานจะต้องอยู่ในท้องที่การทำงานจากเดิมที่ได้รับอนุญาตอยู่เท่านั้น  ต้องไม่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แก่ มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต / ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน […]