ขั้นตอนการทำ work permit สำหรับคนที่ยื่นคำร้องครั้งแรก 

ทำ work permit

การทำ work permit นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะหากคุณมีความต้องการอยากประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิจการหรือเป็นลูกจ้าง จำเป็นต้องมีใบอนุญาตนี้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ ดังนั้นก่อนที่คุณจะยื่นคำร้อง เราขอแนะนำให้ทำการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสาร คุณสมบัติ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณมั่นใจได้ว่า สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและประหยัดเวลา 

ขั้นตอนการทำ work permit สำหรับคนยื่นขอคำร้องครั้งแรก 

หากคุณยังไม่เคยทำ work permit มาก่อน เราแนะนำให้ทำความเข้าใจรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า มีขั้นตอนใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญ 

1. เช็กคุณสมบัติ 

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่เข้าไปทำงานในประเทศอยู่ในราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 • คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย (NON – Immigrant) ว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist / Transit) ต้องขออนุญาตทำงานครั้งแรก และเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต้องต่ออายุใหม่ 
 • คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตลอดชีพและประสงค์ขอทำงานเพิ่ม โดยสถานที่ทำงานจะต้องอยู่ในท้องที่การทำงานจากเดิมที่ได้รับอนุญาตอยู่เท่านั้น 
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แก่ มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต / ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
 • ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551 ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

2. จัดเตรียมเอกสารทำ work permit 

เอกสารในการทำ work permit ประกอบไปด้วย 

 • แบบคำขอตท. 1 
 • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ / ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว พร้อมฉบับจริง 
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา 
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่า ผู้ขอไม่เป็นโรคต้องห้าม 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ 
 • หนังสือมอบอำนาจจากต่างด้าว (กรณีไม่มายื่นด้วยตัวเอง) 
 • หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างและสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการ / สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

เอกสารประกอบการอื่น ๆ 

นำมาใช้ยื่นข้อใดข้อหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 • สำเนาใบทะเบียนสมรส 
 • สำเนาแบบภ.ง.ด. 91 ภ.ง.ด. 90 พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
 • สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 • สำเนาใบขนสินค้าขาออกที่ผ่านพิธีการจากการกรมศุลกากร ในรอบปีที่ผ่านมาและหรือปีล่าสุด (ยอดขนส่งไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท) 
 • สำเนาแบบภ.ง.ด. 50 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (มีการชำระภาษีเงินได้ของสถานประกอบการรวมกันไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท) 
 • สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคาร (มีเงินสดหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจคงเหลือมากกว่า 2 ล้านบาท) 

หวังว่า ขั้นตอนในการทำ work permit ที่เรากล่าวไปข้างต้นทั้งขั้นตอนเช็กคุณสมบัติและการจัดเตรียมเอกสาร จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมพร้อมได้อย่างถูกต้อง ก่อนเดินทางไปยังประเทศที่ต้องการประกอบอาชีพ หรือหากเดินทางไปก่อนแล้วค่อยทำทีหลัง ก็ขอแนะนำให้รีบทำภายในระยะเวลา 90 วันตามกฎหมายกำหนด